(English version)

Kolébka našeho ryze českého malíře Mikoláše Alše stála v jižních Čechách, ve starobylém městě prácheňského kraje, v Miroticích.

Petr AlešRod Alšův je rod jihočeský a vyznačuje se ve svých jedincích rázovitými rysy hloubavé, přímé a v zásadách neústupné jihočeské povahy. Do Mirotic přicházejí Alšové z Písku začátkem 18. století a záhy tam dosahují tak význačného postavení, že jsou voleni rychtáři a purkmistry. Vlastní v Miroticích jednu z největších usedlostí po nich zvanou "Alšovnu". Největšího rozkvětu dosahuje rod za purkmistra Kašpara Alše, jehož hospodářský věhlas jej sbližuje s čimelickým hrabětem Vratislavem z Mitrovic, který na jeho popud založil dvůr Karlov u Smetanovy Lhoty. Jeho syn František je sice dobrý a zbožný muž, ale špatný hospodář, který se nákladným životem a stavbami zadluží, až je mu dům r. 1837 prodán v exekuční dražbě, a tak zachází moc a měšťanská sláva rodu Alšova.
Nejstarší ze sedmi dětí František - otec Mikoláše Alše - byl svědkem dohasínající slávy rodu, ale ještě se mu dostalo pečlivého vzdělání na latinských školách v Písku. Filosofii v Praze však již z existenčních Alšovnadůvodů nedostudoval. Nějaký čas praktikoval na velkostatku v Cerhonicích, Varvažově a Drahenicích, pobyl i tři roky u pohraniční stráže, ale rád se vrátil domů a živil se písařením v Miroticích a okolí a ke konci života se stává městským tajemníkem. Mikoláš Aleš ho popsal těmito slovy: "Otec podržel povždy něco studentského, uměl dobře latinsky a hrával divadlo co ochotník a deklamoval. Pamatuji, jak deklamoval před divadlem Tři doby země české a to vystoupil již v rytířském úboru. Byl postavy spíše menší, avšak zavalité, v ramenách široké, vlasy měl černé, husté a kadeřavé, obočí silné a srostlé. Oči modré. Otec byl povahy dobré, avšak také prudké; jakživ nás netloukl. Jeho potřeby byly skromné, jenom sklenku dobrého piva si rád popřával. Byl lidem rádcem poctivým a udělal ve svém okolí mnoho dobrého i zdarma".

Roku 1846 se František oženil s Veronikou Fanfulovou s níž vyženil i malou doškovou chaloupku na konci Rybářské ulice pod kostelem, na vysokém břehu nad říčkou Lomnicí. Z okének chaloupky bylo vidět klikatý tok říčky vroubený vrbovím a olšovím, a velký kus mocně rozklenutého nebe nad mělkou mirotickou kotlinou. To bylo jediné bohatství prosté chaloupky, ale byl v ní starosvětský mír, klid a odevzdanost chudých lidí. Mikolášova matka Veronika byla prostá žena z lidu s velkým citem dobroty a lásky, ráda četla, zpívala a vyprávěla staré zkazky. S vrozeným nadáním si sama kreslila předložky pro svoje vyšívání.
V rodině Alšově byl ještě další člen, bratr matky Veroniky, starý švališér napoleonských válek, Tomáš Fanfule. Vyučený krejčí, pobyl na vojně 14 let, viděl kus světa i Řím a Neapol. Pro vše měl otevřené oči a vnímavé srdce.
Narození malého Mikoláška oznamuje otec dopisem svému bratru Vincenci: "Moje rodina se letos o jednoho synáčka opět rozmnožila, který se ten den před babiččino jméno narodil, totiž dne 18. Listopadu 1852 a podle svého kmotra - totiž Sichrovského - Mikoláš nazván jest a při zdraví se vynachází".
Mikolášek byl třetím synem mirotického písaře. Bratři Jan a František byli o čtyři a šest let starší. Oba zručně malovali a zejména Jan v kresbě vynikal.

Alšův rodný dům Malý Mikolášek prožíval první dojmy a nárazy světa v Miroticích kolem doškové chaloupky a také trochu níže u řeky, kam chodíval s otcem, vášnivým rybářem.Tam si vryl do paměti, jak sám vyprávěl, všechny ty podrobnosti cvrčků, broučků, kobylek, motýlů a kropenatých slunéček nad pestrými kalíšky květin, jak nám je později jako zralý muž svým prostým, ale zázračně krásným způsobem zanechal ve svých kresbách.
Později se odvažuje s bratry na prostranné, nepravidelné náměstí a tu je zase nový, ohromující svět nesmazatelných dojmů. Vidí vážné starosvětské sousedy - měšťany, jezdící kočáry s pány, formanské vozy, potkává žida šedivé brady s pytlem na zádech, cikány, komedianty, vesnické ženy i sedláky v koženkách, všechny ty figurky, jak je známe z jeho "Špalíčku", jež byly plné životnosti a barvitosti uloženy do paměti v nejranějším dětství.
Představme si ho v zimě zachumlaného na zamrzlé Lomnici, na stráních k budskému dvoru a k Budám, nebo svahovité cerhonické silnici, takového, jak nesčetněkrát nakreslil malé baculaté kloučky, foukající si do dlaně za třeskuté zimy. Veronika Alšová
Mikoláš prožívá radostné dětství, ale otec těžko shání živobytí. Prodává chaloupku a stěhuje se s rodinou nejprve do Písku, potom do Prahy. Obě města přinášejí nové dojmy: výstavné domy, náměstí s kašnami, vidí dobře oblečené měšťany, sousedy a v Praze poprvé jízdní vojáky, svou pozdější velikou lásku. Když však obě města existenčně zklamala, vrací se rodina zpět do Mirotic. Na cestě z Prahy při zastávce v Dobříši v hostinci "U Heinzů", nakreslil šestiletý Mikoláš prvního sv. Václava a dostal za to od hospodského dcery nejsladší odměnu - kousek cukru. Sám tuto příhodu popsal slovy: "Pokud paměť má sahá, kreslil jsem od jakživa a ne-li to, ode čtyř let jistě. Tehdy v zimě jeli jsme s nebožkou matkou na formanském voze z Prahy, cestou stavěli jsme se na jakés hospodě a tu já na nízké stoličce na ústřižcích papíru kreslil sv. Václava; malá šenkýřovic dceruška a u okna píchající mistr krejčí byli mými prvními obdivovateli a kousek cukru první mou odměnou - sladšího honoráře později jsem neokusil".
Pražský pobyt v dětství byl pro Alše jen krátkou epizodou.Vrácen venkovskému prostředí a jihočeské přírodě nachází zase podmínky pro svůj šťastný umělecký vývoj. Vdopise Jiráskovi vzpomíná: "Vidím se jako malý hoch jak jsem k strýci perníkáři chodíval na svůj svátek pro ohromného perníkového Mikoláše, kterému jsem napřed uříz' infuli a pomalu z něho nezbyla ani berla ani vyksované boty". Silným dojmem na jeho dětskou duši také zapůsobilo, když se jednou vloudil na půdu svého kmotra Mikoláše Sichrovského, který komediantům vyřezával a "štafíroval" loutky. Tam poprvé uviděl tajemný svět dřevěných postav - krále, rytíře i princeznu, jejíž střevíčky kmotr na půdě sušil.

Alšův otec Roku 1858 začíná navštěvovat mirotickou školu, kde brzy projeví nápadné kreslířské vlohy. 0prázdninách s bratry, nadanými píseckými studenty, poznává blízké okolí. Zvláště na něho působí starobylý Zvíkov, Orlík a zámeček Karlov. Bratr František, zajímající se ohistorii a zeměpis, má básnické nadání a svým vyprávění v něm oživuje zájem o historii. Mikolášek též často doprovází bratra na budský dvůr, kde na něj skotačivé děvčátko, jeho budoucí žena Márinka Kailová rozpustile pokřikuje: "Mikoláš ztratil plášť, Mikoláška sukni, byli oba smutni".
Naproti tomu bratr Jan výborně kreslí a učí Mikoláše při dětských hrách na indiány milovat přírodu a pronikat v její život. S otcem při jeho písařských pracích poznává vesnické chaloupky i statky, všímá si starodávného zařízení světnic a zvláště krojů sedláků a selek. Všímá si lidských tváří, z.blízka pozoruje vesnické figurky, žebráky, krajánky, veselé venkovské muzikanty s vojenskými čepicemi, medvědáře a obchodující židy. Na jaře vidí dětské hry, procesí zbožných venkovanů, ozdobené sochy sv. Janů na návsích, v létě senoseč, žně a obžínky, na podzim pasáčky při ohních a pouštění draků, v zimě sáňkování a kouzlo jesliček, vše jak zvěčnil a zachytil ve svých kresbách a obrazech. Pro Alše byl skutečně dětství a jeho rodný kraj Miroticko s nejbližším okolím vždy nejhlubším a nejšťastnějším inspiračním zdrojem. Příteli K. V. Raisovi již v dospělosti řekl: "To já leckdy, když mám kreslit něco takového náladového, vezmu si starý svůj slabikář, čítanky, biblickou dějepravu, prohlížím, přečítám, a za chvíli je toho v člověku plno".

Mikoláš, František a Jan AlšovéPotom odchází na studie do Písku, kde bydlí s bratry a kde jim hospodaří strýc Tomáš Fanfule, jehož portrét nám vylíčil z Alšova vypravování přítel Alois Jirásek ve svazku Rozmanité prosy. Pro neshodu s profesorem odchází z reálky, učí se krátký čas malířem, nastupuje znovu do gymnasia.V tom čase postihlo rodinu Alšů kruté neštěstí. Velmi nadaný nejstarší syn František umírá v březnu 1865 jako septimán na tuberkulosu. Tragickou smrtí zemřel v dubnu 1867 i druhý Mikolášův bratr Jan. O velikonočním Velkém pátku si vyšel s pistolí na lov čápa, a neví se zda nešťastnou náhodou či úmyslně, zemřel s prostřeleným srdcem před zrakem milované dívky. Ztráta bratrů na Mikoláška hluboce zapůsobila, neboť mu nezemřeli jen bratři, nýbrž i přátelé a jeho první učitelé.
Hlubokým dojmem zapůsobily na studenta Mikoláše i válečné události roku 1866. Protože v Miroticích po prohrané bitvě u Hradce Králové procházelo jen pěší vojsko, zašel si malý Mikoláš, aby ukojil touhu spatřit jízdní vojsko, do Čimelic, kde byly ubytovány švadrony husarů Radeckého, a do Mirovic, kde leželi Prusové.

V necelých sedmnácti letech Aleš natrvalo odešel do Prahy, ale Mirotice se svým malebným okolím a budský dvůr, kde poznal svou budoucí ženu Marynu, zůstaly hluboce zapsány v jeho srdci.

 

 

Mikoláš Aleš v kresbě bratra Jana

 

 

Tomáš Fanfule

 

 

Navštivte Alšovu galerii, kterou připravuje pan Jaroslav Tymaň v USA

 

Mikoláš Aleš, Mirotická

MP3 - "Mirotická" v podání p. Josefa Dolejše z MiroticStránku o Mikoláši Alšovi bych chtěl dále rozšiřovat.
Proto budu vděčný za Vaše náměty,
příspěvky (zapůjčení starých pohlednic, dokumentů atp.)
a jakékoliv připomínky, nápady a komentáře.

E-mail me!


josefzak@volny.cz

Last modified: February 22, 2000

HOME