Znak Mirotic od Mikoláše Alše - Mirotice Crest by Mikolas Ales

MIROTICE

(Text in English)  English version

RODIŠTĚ MIKOLÁŠE ALŠE                MIKOLAS ALES English version

Městečko Mirotice leží na říčce Lomnici v severní části starobylého Prácheňska 14 km sz. od Písku (5 km od Smetanovy Lhoty).

Boží muka - Calvary

Svobodné královské městečko Mirotice vzniklo vedle staré tržní vsi ve druhé polovině 13. století na důležité Zlaté stezce v nejsevernější části jihočeského regiónu, uprostřed rozsáhlého území patřící královské koruně. Stalo se tak v souvislosti se snahou posledních Přemyslovců při budování opěrných bodů královské moci v kraji po započaté výstavbě královského hradu Zvíkova (po roce 1230), po založení královského města Písku (1254), královského městečka Mirovic a po vytvoření ušlechtilých královských panství na Orlíce a v Čimelicích.
Již počátkem 13. století tu byl vystavěn v románském slohu farní kostel sv. Jiljí, jehož správce byl dosazován přímo českými krály a honosil se čestným titulem kaplan královský. K vydržování plebána a šesti kaplanů založil Přemysl Otakar II. pro kostel neobvykle bohaté nadání několika podluží půdy, lesa, platů a desátků z okolních vsí. Touto královskou výsadou byly Mirotice vyňaty i ze soudní a správní pravomoci krajské. Vedle výsad tržních, vlastních pravomocí správních a soudních bylo městečko vybaveno i právem mílovým.
S hospodářským úpadkem, který Mirotice postihl po husitských válkách, došlo tady postupně i k omezování právní samostatnosti tím, že roku 1431 král Zikmund daroval dědičně mirotické rychtářství Přibíkovi ze Zahrádky a Ondřejovi z Řásenic se všemi právy na trzích, krčmách, sladovnách, s právem trestním a poplatky na třech lánech i s jinými. Oba se tímto stali vrchností mirotickou (do roku 1456 ) . V roce 1457 se Mirotice dostaly do zástavního drženi pánů Lvů z Rožmitála směnou za jiné vsi postoupené královské komoře. Ze svobodného městečka podléhajícího jen dozoru královské komory se stalo městečko poddanské.
Roku 1499 udělil král Vladislav II. Miroticům privilegium na držení dvou osmidenních výročních trhů, jež bylo znovu potvrzeno králem Ferdinandem I. roku 1564.

Pohlednice - Old Postcard

Postupný královský rozvoj městečka byl po roce 1530 narušován spory mezi pány z Rožmitálu a zástavními držiteli královského panství zvíkovského Švamberky, kteří bez ohledu na trvající mirotickou zástavu rožmitálskou nutili Mirotice k odváděni různých platů ke Zvíkovu (berně) a k vykonávání robot ke královskému zvíkovskému domu v Cerhonicích.
Po zrušení rožmitálské zástavy roku 1544 připadly Mirotice správou ke královskému hradu Zvíkovu. Před připojením ke Zvíkovu se Mirotice krátce (na půl roku) dostaly do zástavy Starého Města pražského.
Jako výraz trvajícího povědomí bývalé svobody a vlastní zvýhodněné samosprávy, založili si Mirotičtí již roku 1532 vlastní kontraktní městskou knihu vedenou městským písařem, a ve správě města se stále více obraceli proti bývalému rychtáři městskou radou konšelskou. Úsilí o úplné a nezávislé samosprávné postavení v řízení obecních záležitostí vyvrcholilo roku 1562 zřízením vlastního radního domu (rathausu, radnice).
Přízeň zvíkovských Švamberků se na jediném městečku rozsáhlého zvíkovského panství projevila roku 1569, když Jindřich starší ze Švamberka udělil Miroticům privilegium, jímž se městečku potvrzovalo právo na užívání městského pivovaru, vaření červených a bílých piv, na užívání obecního lesa Borky a říčky Lomnice, právo svobodného kšeftování a nakládání svým majetkem, právo užívání městské knihy, městského znaku (prvotní přemyslovský znak - orlice), městské váhy, obecní cihelny a na příjem z masných a pekařských krámů. V privilegiu byly také přesně vyznamenány poddanské povinnosti ke zvíkovské vrchnosti (17-19 kop úroku svatojiřského, svatohavelského a berně vánoční, 142 slepic, 180 dnů roboty ženné a odvádění povarného).
Slibný hospodářský rozvoj městečka byl na čas zpomalen velkým požárem v roce 1575 při němž shořelo 50 domů.

Pohlednice - Old Postcard

Při dělení švamberského panství zvíkovsko-orlického roku 1584 připadly Mirotice k dílu zvíkovskému. Měly tehdy 76 měšťanských domů. Větší část největších městských domů držela v kraji usedlá drobná zemansko-rytířská a úřednická šlechta.
Zámožnost měšťanů a hospodářská situace města byla po roce 1600 tak dobrá, že Mirotičtí mohli uvažovat o svém vykoupení z poddanství. Využili finanční tísně tehdejšího držitele zvíkovského panství Jana Jiřího Ehrenreycha ze Švamberka a roku 1610 se za sumu 10.000 kop grošů míšeňských vykoupili ze zvíkovského poddanství. Při vpádu Pasovských roku 1611 bylo městečko tak poničeno, že pohotovými prostředky nemohla být ve stanoveném termínu doplacena výkupní cena a obec se těžce zadlužila. Po marné nabídce městu Písku a Vodňanům se Mirotice znovu zaprodaly v poddanství za 16.000 kop Janu nejstaršímu Hořčicovi z Prostého na Bratronicích, Poli a Bezděkově.
Nový majitel potvrdil Miroticům všechny bývalé švamberské výsady a svobody a dokonce je ještě rozmnožil.
Hned v prvních letech českého stavovského povstání a třicetileté války bylo městečko těžce postiženo a poškozeno vydrancováním a vypálením větší části měšťanských domů. Ještě po deseti letech roku 1630, bylo z bývalých 83 domů ve městě 28 domů vypálených, zbořených, zpustlých a neobsazených.

Věž bývalé radnice - Old Town Hall Tower

Třicetiletá válka, zvláště její poslední třetina v letech 1639-1648, zkázu městečka dovršila. Město trpělo neustálými průtahy vojsk, která drsně vymáhala ubytování a odvádění proviantu, přípřeže a výpalné. Stále přibývalo spálených a zbořených domů, obyvatelé městečka utíkali ze zpustošených domovů, takže na konci války bylo v Miroticích jen 20 usedlých rodin. V troskách ležel i hlavní zdroj obecních příjmů, městský pivovar. Tento neutěšený stav, charakterizovaný hlavně naprostým úpadkem městských živností, nepatrným počtem obyvatel a neobsazováním zpustlých domů, trval v Miroticích až do sklonku 17. století.
V průběhu 17. století se držení Mirotic, od roku 1654 jako samostatného statku, vystřídalo několik vrchností: Po Janu Hořčicovi z Prostého Vratislavové z Mitrovic (1619-1629), Černínové z Chudenic (1629-1654), Hrobčičtí z Hrobčic (1654-69 ), Běšínové z Běšin (1670-1673 ), Adam Jindřich Sedlecký z Újezda (1673-1674), Jan Amon z Amonshofu (1674-1675), Vilém Jan Kalenický z Kalenic (1675-1676 ) a Jiří František Doudlebský s manželkou Ludmilou, rozenou Kalenicovou, kteří Mirotice připojili ke svému sousednímu cerhonickému statku. Většina těchto vrchností nechtěla uznávat starodávné výsady Mirotických, jež jim přece jen zaručovaly mnohem výhodnější poddanské postavení a vedla s nimi o to úporné nákladné spory.
Roku 1688 koupil cerhonický statek s Miroticemi premonstrátský klášter ve Schläglu (Drkolné) v Horním Rakousku. Nová cerhonická duchovní vrchnost, reprezentovaná opatem schläglského kláštera Michaelem Felderem, převzala po svých předchůdcích pokračování sporu o uznání starých výsad. Zásahem císaře Leopolda skončil spor pro Mirotice úspěšně.
Již v prvém desetiletí premonstrátské vlády se Mirotice hospodářsky zrestaurovaly. Zpustlé domy byly postaveny, oživila se činnost řemeslných živností a konsolidovalo se i městské hospodářství obnovením provozu městského pivovaru a cihelny. Toto období hospodářského oživení přineslo sebou i vážné nebezpečí germanizace městečka. Německá vrchnost sem totiž pro nedostatek domácích lidí kolonizovala na dosud neobsazené domy převážně německé obyvatele ze svých hornorakouských panství hlavně z městečka Aigen a jeho okolí. Silný vpád cizího německého živlu se tu však uplatnil jen přechodně, protože většina těchto nových obyvatel se velmi brzy v tomto ryze českém prostředí počeštila.
Z válečných škod způsobených rakousko-francouzskou válkou a půlroční francouzskou okupací kraje v letech 1741-1742 i čtrnáctidenním pobytem velké francouzské armády v okolí Mirotic za války pruské v roce 1744 se městečko i kraj tentokráte velmi rychle vzpamatovaly a zotavily.

Pohled na Mirotice od Bud - View of Mirotice from Buda Village

Městská správa byla velmi dobře vedena. Od roku 1742 se v ní začínají objevovat jako purkmistři, rychtáři a členové městské rady příslušníci měšťanského rodu Alšů, předkové malíře Mikoláše Alše. Slušné výnosy obecního pivovaru, cihelny a obecního lesa, prosperující řemeslné živnosti i únosné plnění malých poddanských povinností zajišťovaly Miroticům dobrou životní úroveň a blahobyt. Z živého provozu na císařské silnici těžily vydatně řemeslné živnosti a četné formanské hostince i čile se rozvíjející obchod, který byl v rukou početné skupiny židovské.
Koncem 18. století narostlo městečko výstavbou četných nových domů v nové Rybářské ulici při státní silnici směrem na Písek a v nové městské čtvrti Zářečí či Neradovu za říčkou Lomnicí. V roce 1795 se do Mirotic přiženil slavný český loutkář Matěj Kopecký, který po několikaletém vojančení v napoleonských válkách a vystřídání několika zaměstnání od roku 1817 potom trvale vyjížděl ze svého mirotického domova na daleké loutkářské cesty po Čechách. Prostřednictvím svého divadla se podílel na národně obrozenecké činnosti tím, že svými hrami probouzel v lidech české národní uvědomění, národní hrdost a lásku k českému jazyku.
Roku 1792 byl v Miroticích zřízen regulovaný magistrát, vedený zkoušeným právním radou. Ten jako exponent státní moci vyřizoval v městské správě politické záležitosti v přenesené působnosti a vedl celou agendu soudní. Speciální samosprávné záležitosti, hlavně správa obecního majetku, zůstaly v rukou purkmistra a jeho poradního sboru čtyř nezkoušených radů representantů. Protože bylo pro obec velice obtížné platit tři magistrátní úředníky, byl zde v roce 1832 zřízen rychtářský úřad se značně omezenou pravomocí.

Mikoláš Aleš - Mikolas Ales Statue by Kamil Lhotak

Roku 1811 vypukl v mirotickém Prostředním mlýně zhoubný požár, který strávil celou severní stranu náměstí.
Od třicátých let 19. století se i v Miroticích projevil vliv celonárodního obrozeneckého hnutí. Hlavně působením spolku divadelních her, besed, při nichž se uplatňoval zvlášť František Aleš (otec Mikoláše) a synové Matěje Kopeckého. Velkého významu dosáhl také sokolsko-hasičský spolek, který v Miroticích založil v roce 1869 Ladislav Stroupežnický a sám byl prvním jeho náčelníkem.
Ve druhé polovině 19. století se společenský život soustředil do několika spolků. V roce 1888 to byla Čtenářská beseda, která měla 38 členů, jejímž předsedou byl Václav Špala, odborný učitel, jednatelem Antonín Štěpánek, pokladníkem Karel Šefrna, oba též odborní učitelé. V roce 1882 Spolek vojenských vysloužilců, v roce 1883 sbor dobrovolných hasičů a konečně v roce 1900 tělocvičná jednota Sokol.
I nadále zůstaly Mirotice malým zemědělsko - živnostenským městečkem, v němž nevznikl žádný větší průmyslový závod a jehož význam zvláště ještě poklesl, když zanikla formanská sláva zájezdních hospod a silniční dopravní ruch se přenesl na železnici (1875), která se Miroticům vyhnula a prošla Čimelicemi a Smetanovou Lhotou.
O nedělním dopoledni 29. dubna 1945 padlo za oběť bombardování z amerického letounu 17 českých životů a pobořena byla velká řada domů (zničeno bylo 27 a těžce poškozeno 30 objektů). Důvodem náletu byl souboj ustupujících jednotek Schörnerovy armády s americkými letci.
Pro Mirotice to však nebyla poslední těžká rána v jejich staletí dlouhé historii. Únor 1948 přinesl městečku, stejně jako celé zemi, čtyřicet let totalitní vlády komunistů (KSČ).
Jen pozvolna se Mirotice od roku 1989 vymaňují z neblahého dědictví komunismu.

 

Mikoláš Aleš

Mikolas Ales - English version English version

Benedikt Žák (Schack)

Staré pohlednice - Old Postcards

Fotografie- Photos

Kostel sv. Jiljí

Židovský hřbitov

Mirotice po náletu v dubnu 1945 - fotografie - Photos

Perokresba Mirotic od Mikoláše Sichrovského

From Mirotice to Cedar Rapids, Iowa, U.S.A.

Z Mirotic do Cedar Rapids v Iowě v USA

Mirotice


Stránku o Miroticích bych chtěl dále rozšiřovat,
proto budu vděčný za Vaše náměty,
příspěvky (zapůjčení starých pohlednic, dokumentů atp.)
a jakékoliv připomínky, nápady a komentáře.

Josef Žák

josefzak@volny.cz


Last modified: March 23, 2004

HOME