Podelhota

Drahé potomstvo.

Na úsvitě nového dvacátého století vyplněna byla konečně vroucí touha osadníků Podelhoteckých, jinak u „Tesků“ zvaných a postavena byla v r. 1901 ku cti a slávě Boží a k utvrzení a upevnění naší katolické víry kaplička za součinnosti místních osadníků.
Podnět ku zřízení této kapličky dal Jan Jílovec, jemuž Prozřetelnost Božská ve Své nevyzpytatelnosti na věčnost odvolala hodného syna Josefa v mladistvém nejlepším věku a v nejmužnější síle. Zemřelť v r. 1900, vzdálen od rodičů ve Vídni následkem zápalu. Truchlící rodičové nad předčasnou smrtí svého miláčka učinili předsevzetí, že z lásky ku svému synovi přispějí obnosem 200 korun na zbudování kaple ve skupině domků Podelhoteckých nemajících dosud žádného posvátného místa ani zvoničky, kam by osadníci hlasem zvonku občasně ku společným modlitbám scházeti se mohli.
Poněvadž náklad na zřízení příhodné kaple vypočítán byl na 800 korun, tu po vykonaném úřadě usnesli se ostatní usedlíci Podelhotečtí, že všichni spojenými silami bezplatně přispěti chtějí, buď ruční prací, buď povozem, buď darováním potřebných hmot, jen aby svatyňka ještě během roku 1901 postavena býti mohla. A skutečně také láskou ku své víře silněni a Všemohoucím povzbuzováni pracovali všichni se zápalem nevídaným a v kratičké době zbudována kaplička na svahu levého břehu potoka Skalice jižně před stavením Jilovcovým a na věžičce vztyčen kříž, který v záplavě vycházejícího slunce zdá se v ochranu bráti své zbožné ctitele a jejich tichou dědinku. Kaplička zasvěcena jest ku cti sv. Josefa.
Nuže, nechť přinese tento nově zbudovaný stánek Boží, nám, našim dětem i potomstvu budoucího požehnání Božího, nechť upevní a utvrdí nás všecky ve víře po předcích zděděné, nechť rozhostí svatý mír a pokoj pod krovy našimi, nechť je nám záštitou i útulkem v dobách šťastných i v bědách lidských a nechť jasný zvonku hlas pamatuje nás, že člověk proti Svrchovanosti Božské je tvorem nicotným, jemuž z lopoty vezdejší pro onen svět nezbývají ctnosti a skutky šlechetné.
Odevzdáváme tento stánek Boží našemu potomstvu s tím odkazem, aby zachovali víru v Boha, pravou lásku k bližnímu a aby jako mi pracovali pro ně, tak aby oni podobně činili pro své budoucí.
Tento spis podpisujeme vlastnoručně kteří jsme budši čímkoli přispěli na zbudování naší milé kapličky.

V Podelhotě dne 1. května, léta Páně 1901


(Přepis textu neznámého autora. Zachován původní pravopis s výjimkou drobných úprav.)

 

HOME