Varvažovský zámek

Symetrická jednopatrová fronta napohled barokního zámku s převýšenou střední trojosou částí zakrývá složitý organismus, který narůstal postupně od středověku. Dokladem existence středověkého řádového sídla, které mělo s velkou pravděpodobností charakter tvrze, je dvojlodní síň, orientovaná hloubkově pod středním dílem zámku. Vchází se do ní z přístavku nádvorní strany fragmentálně dochovaným gotickým lomeným portálkem s okosenou hranou. Obvodové zdivo síně je pozůstatkem patrně palácového jádra řádové tvrze, která prošla rozsáhlými renesančními, barokními i mladšími přestavbami. Vložené dvoulodí, zaklenuté sledem křížových kleneb do středních pilířů se sepnutými hranami je však nejspíše až raně barokního původu.

varzamekuse

 

Varvažovský kostel

Kostel sv. Kateřiny je v jádře raně gotický, z konce 13. století (klenba presbytáře), opraven byl roku 1718. Kostel je jednolodní s pětibokým presbytářem bez opěráků, s obdélníkovou sakristií po severní straně a s hranolovitou věží nad východní částí lodi. Fasády jsou nečleněné. Presbytář je sklenut paprsčitou klenbou na klínových žebrech, vybíhajících z jehlancovitých konzol a protínajících se v kruhovém svorníku. Oltář je rokokový se soškami světců a andílků a s novým obrazem sv. Kateřiny.

varkosteluse

 

 

Stránku o Varvažově bych chtěl dále rozšiřovat.
Proto budu vděčný za Vaše náměty,
příspěvky (zapůjčení starých pohlednic, dokumentů atp.)

a jakékoliv připomínky, nápady a komentáře.

josefzak@volny.cz


 ZPĚT

index